Sản phẩm

Cáp điện lực hạ thế 02

Cáp điện lực hạ thế 1 – 4 lõi, ruột đồng ép chặt, cách điện XLPE, có lớp giáp kim loại bảo vệ, vỏ bọc PVC – Cu/XLPE/PVC (Data) – 0,6/1kV

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN (IEC 60502-1), TCVN 6612 (IEC 60228)

Danh mục: