Sản phẩm

Cáp cao thế 38/66 (72.5) kV

Ruột dẫn đồng, cách điện XLPE, màn chắn sợi đồng, vỏ bọc ngoài PVC hoặc PE

01.Cao The 1

Danh mục:

Bao gồm:

  • Lõi dẫn
  • Màn chắn lõi
  • Cách điện XLPE
  • Màn chắn cách điện
  • Băng dán dẫn
  • Màn chắn sợi đồng
  • Băng nhôm laminated
  • Vỏ ngoài PE  hay PVC

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

Cáp cao thế dùng để truyền tải điện, đi trong thang cáp, máng cáp, chôn trực tiếp trong đất hoặc trong ống.v.v…

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM:

9. 38 66

9. 38 66 3